1 | 2 | 3 | 4 | 5

В счетоводната част се предлага: дефиниране и настройка на индивидуален сметкоплан; зареждане на начални салда; счетоводни записвания на документи; шаблони на счетоводни статии; схеми за автоматично контиране на много документи; синтетично и аналитично следена на информацията; набор от справки- оборотни ведомости, главна книга, салда по документи, неплатени документи, извлечения по сметки и др.
• Валутни сметки
• Контрол на разплащанията с контрагенти
• ДДС регистри
• Настройка и извеждане на баланс и отчет
• ДМА - извежда инвентаризационен опис, справки за амортизационните отчисления
• Осъществяване на връзки с другите програмни модули
• Извеждане на стойностна информация в графичен вид